Condiții generale DPD

Condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale ale

societății DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A. (în continuare denumită „DPD”)

 

INFORMAŢII DE IDENTIFICARE:

Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/409/2010, atribuit în data de 08.02.2010

Cod unic de înregistrare: RO 9566918

Certificat de înregistrare: B3350699, emis pe data de 12.09.2016

Adresă sediu social: Comuna Mogoşoaia, Strada BUIACULUI, Nr. 2, Corp A - Unitatea A1 şi A2, Judet Ilfov

Pagina web: www.dpd.com/ro/ro

E-mail: client@dpd.ro

Serviciu clienți: 031.824.90.90

 1. Definiții.
 2. Colet poştal - trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg, ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;
 3. Trimitere poștală (denumită, în cele ce urmează expediere) - bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat și livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuție. Pe lângă trimiterile de corespondență, în această categorie sunt incluse, coletele poștale care conțin bunuri cu sau fără valoare comerciala.
 4. Serviciul express - serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:
  • eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
  • predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
  • predarea rapidă a trimiterii poştale;
  • răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare;
 5. Serviciul de trimitere contra ramburs - serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul rețelei poștale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;
 6. Serviciul confirmare de primire - serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar;
 7. Serviciul schimbare destinaţie - serviciu poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;
 8. Serviciul livrare specială - serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;
 9. Serviciul de trimitere cu valoare declarată - serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.
 10. Serviciul de trimitere recomandată - serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parțială ori deteriorare a trimiterii poștale înregistrate și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta
 11. Serviciul de publicitate prin poștă - serviciul poştal având ca obiect un număr de minimum 500 de trimiteri poștale interne sau internaționale depuse la acelaşi punct de acces, în acelaşi timp, care urmează să fie transportate și livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, ce conțin mesaje identice, cu excepția numelui, adresei și numărului de identificare a destinatarului, precum și a altor modificări care nu alterează natura mesajului. Nu constituie publicitate prin poștă:
  • chitanțele, facturile, situațiile financiare și alte mesaje având un conținut diferit;
  • trimiterile poștale care conțin, în afară de publicitate prin poștă, și alte trimiteri în același ambalaj.

II. Dispoziții generale.

 1. Aceste condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale ale DPD se aplică  raporturilor juridice legate de  furnizarea de servicii poştale născute, conform prevederilor legale, în temeiul acestui document.
 2. Părțile contractante sunt clientul și DPD, care acceptă comanda de a prelua și livra trimiterile poștale. Livrarea trimiterii poștale se va efectua prin rețeaua poștală DPD și, acolo unde este cazul, terțe părți comisionate în acest scop. Fiecare trimitere poștală se indentifică de către DPD în rețeaua sa poștală printr-un număr unic de transport (AWB).
 3. DPD oferă servicii poștale având ca obiect atât trimiteri poștale interne, cât și internaționale.

III. Serviciile poştale incluse în sfera serviciului universal oferite şi prestate de DPD sunt:

 1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);
 2. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor poștale interne și internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
 3. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg și 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 4. Serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate);
 5. Serviciul de trimitere cu valoarea declarată având ca obiect trimiteri poștale interne si internaționale în greutate de până la 2 kg (inclusiv) (trimiteri de corespondență, imprimate) sau colete poștale interne si internaționale în greutate de până la 10 kg (inclusiv), respectiv colete poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg si 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

IV. Serviciile poştale neincluse în sfera serviciului universal oferite şi prestate de DPD sunt:

 1. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale interne si internaționale în greutate mai mare de 2 kg (corespondență, imprimate);
 2. Servicii de publicitate prin posta avand ca obiect trimiteri postale si internationale.
 3. Servicii constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor poștale interne cu limite de greutate între 10 şi 31,5 kg (inclusiv);
 4. Servicii constând în colectarea, sortarea si transportul coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 10 kg si 31,5 kg (inclusiv) expediate de pe teritoriul României către o adresă aflată în afara teritoriului acesteia;
 5. Servicii constând în distribuirea coletelor poștale internaționale cu limite de greutate între 20 kg și 31,5 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
 6. Serviciul contra ramburs;
 7. Serviciul schimbare destinație;
 8. Serviciul livrare specială;
 9. Serviciul confirmare de primire;
 10. Serviciul express.

V. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească trimiterile poștale:

 1. Dimensiunea si greutatea trimiterii poștale:

Vor fi acceptate trimiterile poștale cu următoarele dimensiuni și greutăți:

Greutate maximă:

30 kg  – trimiteri poștale internaționale care fac obiectul serviciului express ;

31,5 kg – toate celelalte trimiteri poștale interne si internaționale;

Lungime maximă: 120 cm pentru trimiteri poștale internaționale care fac obiectul serviciului express, 175 cm pentru toate celelalte trimiteri postale interne (inclusiv cele care fac obiectul serviciului Express) si internationale

Circumferința + lungime <= 300 cm (Circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime) pentru toate trimiterile poștale interne si internaționale.

 1. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii poștale:

Clientul este unic răspunzător pentru asigurarea ambalării adecvate interioare si exterioare a trimiterilor poștale, în raport cu natura și greutatea conținutului, acestea trebuind sa fie ambalate cu un înveliș exterior opac, astfel încât să nu permită vizualizarea conținutului. Coletele vor fi ambalate in mod compact.

În cazul trimiterilor poştale având ca obiect bunuri fragile, clientul are obligația să asigure o ambalare corespunzătoare, în raport cu natura bunului fragil introdus în rețeaua poștală DPD, utilizând ca umplutură talaș, polistiren antișoc sau alt material (de exemplu: folie cu bule, talaş, polistiren antişoc etc.) care atenuează șocul mecanic și să aibă aplicată inscripția „Fragil”. La solicitarea scrisă din partea clientului expeditor, DPD va asigura etichetarea corespunzătoare a trimiterii poștale având ca obiect bunuri fragile.

În toate cazurile, Clientul trebuie să asigure ambalarea astfel încât conținutul trimiterilor poştale să fie suficient protejat față de o manipulare mecanică în timpul procesului de sortare (înălțimea de cadere in diagonala de la 80 cm). În plus, este obligatoriu să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor fără a lăsa urme.

La modalitatea de ambalare, clientul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai  multe colete individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.

Recomandări şi instrucţiuni privind metodele de ambalare, în funcţie de categoria bunurilor, sunt descrise pe larg pe site-ul subscrisei: https://www.dpd.com/ro/ro/metode-de-ambalare-dpd/ 

 1. Modul de completare a datelor de identificare a destinatarului: trebuie să fie corecte si complete, astfel: Nume, Prenume, Localitate, Adresa, numărul de telefon (recomandabil) etc.; recomandabil a fi înscrise și datele expeditorului, cu excepția serviciului contra ramburs, caz în care este obligatoriu să fie înscrise și datele expeditorului;
 2. Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poștale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor: întreg teritoriul României și internațional, conform Ofertei comerciale;
 3. Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal: în cazul persoanei fizice, prin act de identitate/în cazul persoanei juridice, prin delegație/împuternicire, semnată de reprezentantul legal, insotita de actul de identitate al delegatului/imputernicitului;
 4. În cazul serviciului Contra ramburs: limita maximă admisă a contra rambursului este de 5.000 lei/ persoană juridică și 10.000 lei/ persoană fizică, conform art. 3 alin. (2) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal:
  • plata în numerar, plata cu cardul la POS în punctele de acces/contact fixe deservite de personal ale DPD ori plata cu cardul la curier (personalul DPD). Clientii - persoanele fizice si persoanele juridice - pot alege sa achite contravaloarea serviciului la momentul depunerii trimiterii poştale (COP – plata la expeditor) sau pot opta pentru achitarea acestuia de către destinatarul trimiterii poştale (plata la destinatie);
  • numerar/ordin de plata/bilet la ordin/file CEC/compensare - în cazul persoanelor juridice cu care s-au incheiat contracte (în baza unor oferte individuale negociate), suplimentare ofertei comerciale a DPD;
 1. Moneda (admisă) în care se poate face încasarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului Contra ramburs: RON pentru trimiterile poştale interne, EURO, LEVA, FORINTI SI ZLOTI pentru trimiterile postale internationale colectate/livrate din Bulgaria, Ungaria , Grecia, Polonia (sume maxime pentru incasare contra ramburs la aceasta data : Ungaria - 500,000 HUF,Grecia – 500 EUR, Polonia- 15.000 PLN).

VI. Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

A.

 1. Trimiteri poștale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul (care exced dimensiunilor şi limitelor de greutate de mai sus); a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale; etc.;
 2. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri cu valoare speciala, cu deosebire metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri care fac parte din patrimoniul național;
 3. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri contrafăcute, produse ADR, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, file CEC, bilete la ordin, cambii, cartele telefonice sau certificate de valoare similare, acte de identitate, carduri bancare;
 4. Trimiteri poştale având ca obiect vouchere si bilete de acces cu o valoare declarată mai mare de 520 euro/ trimiterea poştală (sau echivalent in RON);
 5. Trimiteri poştale având ca obiect blănuri, covoare, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare declarată mai mare de 520 euro / trimitere poştală (sau echivalent in RON);
 6. Trimiteri poştale având ca obiect bunuri (produse) perisabile, bunuri (produse) alimentare, medicamente;
 7. Trimiteri poştale având ca obiect orice alte bunuri cu o valoare declarată mai mare de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON);
 8. Trimiteri postale al caror continut si/sau aspect exterior contravin legii;
 9. Trimiteri poştale având ca obiect arme de foc asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara colectare ori de destinatie, parti/ componente ce alcatuiesc/ fac parte din categoria arme de foc sau arme dezasamblate, munitie pentru arme de foc – indiferent de tip, forma sau calibru;
 10. Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 11. Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent;
 12. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
 13. Trimiterile postale care, prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, precum şi trimiteri poştale având ca obiect tigari (peste 10 pachete tigari), animale vii sau moarte, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, substante stupefiante, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;
 14. In cazul trimiterilor postale internationale, continutul trimiterilor al caror export sau import este interzis sau necesita aprobari speciale in concordanta cu reglementarile tarii respective, de colectare/ livrare postala, tranzit sau destinatie;
 15. Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții, intrucat DPD nu este o persoana juridica autorizata in sensul prestarii unor asemenea servicii;

B. DPD este imputernicită sa refuze livrarea daca, dupa acceptarea trimiterii postale, DPD descopera un motiv de excludere sau daca exista motive temeinice de presupunere a excluderii trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revind în aceste circumstanţe DPD.

C. Acceptarea în vederea livrării a trimiterilor postale depuse închise, cuprinzând bunuri excluse, despre existenţa cărora DPD nu are cunoştinţă, nu reprezinta o renuntare la excluderea de la livrare;

D. In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa sau indirecta cauzată de bunurile care fac obiectul trimiterilor postale, care sunt excluse de la acceptare (colectare).

VII. Scopul serviciilor. Termene de păstrare.

 1. Serviciile acoperă:
  1. Organizarea serviciului poştal de catre furnizor, de la colectarea si până la livrarea trimiterilor poştale la destinatar. DPD colecteaza si livreaza trimiterile prin mijloace proprii, prin personalul propriu sau aparţinând colaboratorilor, atat prin intermediul punctelor de acces si contact proprii, precum si prin intermediul punctelor de acces apartinand partenerilor;
  2. Livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, destinatarului sau persoanei autorizate, la adresa indicată de expeditor, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua trimiterea poştală (nu este obligatorie verificarea de către DPD a identitatii acestei persoane, cu exceptia trimiterilor postale recomandate, DPD asumându-şi răspunderea, în consecinţă, cu privire la acest fapt).  DPD oferă, de asemenea, posibilitatea de a livra trimiterile poştale la un sistem automat de livrare. DPD nu livrează trimiteri poştale la cutia poştală.
  3. Returul către client (expeditor) a oricaror trimiteri poştale ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;
 1. Daca destinatarul nu este gasit, se va efectua o a doua incercare de livrare, informând destinatarul cu privire la următoare încercare de livrare;
 2. DPD va efectua implicit doua incercari de livrare, in zile lucratoare consecutive. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu este gasita la destinatie, la ultima încercare de livrare, DPD va lasa un aviz ce contine detalii despre: numarul documentului de transport, data avizarii destinatarului, perioada de pastrare a trimiterii postale la dispozitia destinatarului, precum si denumirea, adresa si programul de lucru cu publicul al punctului de contact de la care poate fi ridicata trimiterea postala, iar în cazul în care la adresa destinatarului nu este instalat niciun recipient pentru primirea trimiterilor poştale, DPD va lua toate măsurile pentru a se asigura că avizul va ajunge la cunoştinţa destinatarului, inclusiv prin transmiterea acestuia prin mijloace electronice, excepţie făcând însă serviciile poştale Express şi Livrare specială, în cazul cărora, după ultima încercare de livrare, DPD va returna trimiterea poştală ce face obiectul unuia dintre aceste servicii la expeditor/integrator. In cazul in care destinatarul refuza coletul, returul se proceseaza automat in aceeasi zi, fără parcurgerea procedurii de avizare a destinatarului.
 1. Daca in urma celor doua incercari de livrare trimiterea postala nu va fi predata destinatarului, aceasta va fi pastrata, fără a implica vreun tarif, la punctul de contact deservit de personal al DPD, de unde poate fi ridicată în decurs de 7 zile calendaristice de la data avizarii, perioada in care se pot stabili cu expeditorul si/ sau destinatarul, şi detaliile unei noi (ultimei) incercari de livrare, fără a implica vreun tarif suplimentar;
 2. In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata la sediul DPD timp de 9 luni de la data preluarii, perioadă care nu va implica plata unor tarife în vederea păstrării.
 3. Numărul minim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului poştal: minimum 1, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, caz in care numarul minim este de 500 de trimiteri postale interne sau internationale.
 4. Pentru serviciile poştale contra ramburs, confirmare de primire, schimbare destinaţie, livrare specială şi, respectiv, pentru serviciile având ca obiect trimiteri poştale cu valoarea declarată, DPD are obligaţia de a elibera, la momentul acceptării trimiterii poştale, un înscris care să ateste serviciul ales de către expeditor.
 5. Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul depunerii la punctul de acces nedeservit de personal/ preluării trimiterii poştale de către personalul/reprezentanţii furnizorului.
 6. In momentul acceptarii (colectarii) / preluarii trimiterilor poştale, acestea se vor cantari, masura si greutatea ce se va lua in calcul va fi cea mai mare dintre greutatea fizica si cea volumetrica.

VIII. Timpii de livrare şi termene specifice anumitor tipuri de servicii.

 1. Trimiteri postale interne:
  • Cu excepţia serviciului express și livrare specială, timpii de livrare garantaţi pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri postale interne, sunt de 2 zile lucratoare. De asemenea, prin derogare de la acest termen, în cazul localitatile cu zile fixe de vizitare, astfel indicate în oferta comercială a DPD, termenul de livrare a trimiterilor poștale interne este de maxim 7 zile calendaristice (acesta nefiind aplicabil în cazul serviciului express și livrare specială).
  • Termenul de returnare a confirmarii de primire catre expeditor, in cadrul serviciului poştal Confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale interne, este de 2 zile lucratoare de la momentul livrarii trimiterii poștale;
  • Returnarea contravalorii bunurilor care fac obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri postale interne se face in termen de maxim 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii poştale;
 1. Trimiterile postale internationale:
  • În cazul serviciilor poştale având ca obiect trimiteri poştale internaţionale, cu excepţia serviciului Express, timpii de livrare garantati sunt de 10 zile lucratoare.
  • Returnarea contravalorii trimiterii postale care face obiectul serviciului contra ramburs având ca obiect trimiteri poştale internaţionale se face in termen de 7 zile lucratoare de la livrarea trimiterii;
  • DPD nu presteaza serviciul confirmare de primire având ca obiect trimiteri poştale internationale;
 1. Timpii de livrare garantati pentru serviciul express:
  • Timpii de livrare garantaţi pentru serviciul express încep de la acceptarea trimiterii postale in vederea livrarii şi vor respecta următoarele condiţii:
   •  în cazul trimiterilor poştale interne, timpii de livrare nu vor depăşi 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore între reşedinţele de judeţ şi intra-judeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi.
   •  Timpii de livrare garantati pentru trimiteri postale internationale care fac obiectul serviciului express:
    • în cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea postala se află pe teritoriul României nu poate depăşi limitele prevăzute de prezentele conditii aferente trimiterilor poştale interne;
    • în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de 120 de ore;
    • în cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate pe teritoriul unui stat aflat in afara  Uniunii Europene sau in afara  Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea postala se află în afara teritoriului României este de maxim 168 de ore (estimativ 7 zile);
 1. DPD va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata  unor penalitati in cuantum de 0,10% din tariful serviciului indiferent de intarziere, cu exceptia serviciului express, in cazul caruia raspunde în acelaşi cuantum per 12 ore intarziere.
 2. DPD prestează serviciul de trimitere recomandată care are obiect trimiteri poştale interne si internaţionale.
 3. Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea sau, respectiv, livrarea la destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată este de 9 luni de la data colectării de către DPD a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile de la data solicitării acesteia, printr-o modalitate agreată cu expeditorul (e-mail, adresă scrisă etc.).
 4. Serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale (interne sau internaţionale) cu valoare declarată sunt prestate de către DPD doar in temeiul unor contracte incheiate cu expeditorii, suplimentar ofertei comerciale DPD.

In cadrul reglementarilor DPD limita maximă admisă a valorii declarate este de 13.000 euro/trimitere poştală (sau echivalent in RON), în condiţiile de acceptare stabilite de DPD mai sus, iar suma asigurata creste in multipli de EUR 500;

Notă: Prin excepţie, pentru sumele care depasesc 5000 euro (sau echivalentul în lei), este posibila optarea pentru serviciul de trimitere cu valoare declarata numai cu consultarea si confirmarea DPD anterior introducerii trimiterii poștale în rețeaua poștală a DPD, în condiţii contractuale exprese în acest sens;

 1. Termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale care face obiectul unui serviciu având ca obiect bunuri cu valoare declarată este de 9 luni de la data colectării de către DPD a respectivei trimiteri poştale. Dovada solicitată se comunică în termen de 7 zile de la data solicitării acesteia, conform modalitătii prevăzute în contractul dintre părţi, în temeiul căruia se prestează serviciul.

IX. Returnarea trimiterii poştale

 1. DPD are obligaţia de a returna expeditorului trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre următoarele cauze:
  • adresa destinatarului nu există sau la adresa indicată nu există nicio construcţie ori un serviciu disponibil destinat primirii trimiterii poștale;
  • destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu a fost găsit(ă) la adresa indicată, după expirarea, atunci când este cazul, a termenului de păstrare în vederea predării;
  • destinatarul sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală a refuzat să primească, după caz, trimiterea poştală, confirmarea în scris, conform prevederilor legale, a primirii trimiterii poştale în cazul serviciului Confirmare de primire ori achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;
 2. Returnarea se va face la cel mai apropiat punct de acces DPD de adresa expeditorului, şi nu va implica, in sarcina expeditorului, plata unor tarife în acest sens, expeditorul fiind, în prealabil, informat in scris despre posibilitatea preluarii trimiterii poştale de la respectivul punct de acces DPD.
 3. Termenul de returnare a trimiterii postale la expeditor/integrator este de 5 zile lucratoare pentru trimiterile postale interne, respectiv de 10 zile lucratoare pentru trimiterile postale internationale, după caz, de la expirarea termenului de pastrare, in vederea predarii, sau de la data ultimei incercări de livrare a trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului ori care au fost refuzate, conform lit.c de mai sus, de către destinatar.

X. Plata serviciilor.

 1. Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar prin intermediul unor contracte scrise între utilizator si DPD, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a furnizorului de servicii. Se vor aplica tarifele valide in ziua preluarii trimiterii postale. DPD introduce în tariful serviciului poştal şi indexul de combustibil, valabil pentru serviciile interne și internaționale. Acesta va fi calculat și evidentiat pe factura DPD, conform unui mecanism (grila) care se regaseste in oferta DPD si pe site-ul: www.dpd.com/ro/ro.
 2. Moneda in care se face achitarea tarifului serviciilor prestate este, după caz: RON, USD, EURO;
 3. La calcularea greutătii taxabile a coletului se va lua in considerare greutatea cea mai mare dintre greutatea gravimetrica (determinata prin cantarirea efectiva) si greutatea volumetrica (greutatea volumetrica = lungime x latime x inaltime in cm / 5000) rezultata in Kg.
 4. In cazul in care Clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit, DPD poate aplica penalitati in cuantum de 0.15 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata.

XI. Obligatia de cooperare.

 1. Clientul este responsabil sa se asigure ca datele înscrise pe trimiterea poştală sau pe ambalajul acesteia sunt lipsite de erori. De asemenea, pentru situatiile in care Clientul alege să completeaze pe cont propriu documentul de transport prin intermediul aplicatiei informatice puse la dispozitie de catre DPD, Clientul este responsabil sa se asigure ca datele furnizate sunt lipsite de erori si corect atasate de trimiterea postala sau de ambalajul acesteia.
 2. Cand trimiterile postale au drept continut bunuri impozabile, clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, prin atasarea acesteia la trimiterea poştală, intr-un plic exterior.

XII. Deschiderea, returnarea, dispunerea si distrugerea de trimiteri postale.

 1. Secretul trimiterilor poştale este inviolabil;
 2. DPD nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa;
 3. Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;
 4. DPD poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz contractul inceteaza de drept. Sarcina probei revine DPD.

XIII. Responsabilitatea costurilor.

 1. Costurile pentru formalitatile vamale si pentru declaratia vamala de export (dupa caz) sunt suportate de catre expeditor. In cazul cererilor de colectare, destinatarul va suporta doar costurile pentru formalitatile vamale;
 2. In cazul importului din afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului. In cazul exportului in afara U.E., taxele de import, TVA sau orice alte taxe aplicabile sunt facturate destinatarului, iar daca acestea nu sunt acceptate la prima solicitare, acestea vor fi facturate expeditorului;
 3. Clientul va despagubi DPD pentru toate costurile suportate de DPD din momentul deschiderii si / sau dispunerii si/sau distrugerii coletului conform Sectiunii XII.

XIV. Raspunderea.

 1. Pentru furtul, pierderea totală sau parţială, distrugerea toală sau parţială sau deteriorarea trimiterilor poştale interne si internationale, suvernite între momentul colectării şi cel al livrării la destinatar, DPD raspunde in conformitate cu prevederile O.U.G. 13/2013, completate cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

XV. Limitele de  de raspundere.

Beneficiar al eventualelor despagubiri este numai Clientul (expeditorul sau destinatarul);

 1. Nu suntem raspunzatori si nu ne sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea trimiterii poștale;
 2. In cazul in care DPD va transmite obligatia de prestare a servicilor postale catre o terta persoana, raspunderea pentru eventualele daune cauzate clientului va ramane in sarcina DPD;
 3. In cazul furtului, pierderii totale sau partiale, distrugerii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, DPD raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar;
 4. 1. DPD răspunde pentru trimiterile postale interne si internationale, după cum urmează:
  •  în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
   • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
   • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
   • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
  •  în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
   • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
   • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parțială, distrugere parțială sau deteriorare a trimiterilor poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
  • în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care contra rambursul a fost încasat parţial de la destinatar;

 

4. 2. La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;

4.3. Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale;

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate;

4.4. În afara despăgubirilor prevăzute, se restituie și tarifele încasate, în limita valorică a neîndeplinirii obligației asumate de către DPD. Restituirea integrală a tarifelor încasate are loc doar în cazul pierderii, furtului sau a distrugerii totale;

4.5. În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard;

4.6. În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare;

4.7. Expeditorul poate renunța la dreptul sau de despăgubire în favoarea destinatarului;

 1. DPD este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:
  •  paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
  •  trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
  • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz, expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

XVI. Mecanismul de soluționare a reclamațiilor.

 1. Orice reclamație referitoare la prestarea necorespunzătoare sau neprestarea serviciului poștal se va face în scris, prin completarea unei reclamații, putându-se utiliza în acest sens formularul pus la dispoziţie de DPD, și va putea fi trimisă prin următoarele căi de comunicare:
  • prin poștă, recomandabil cu confirmare de primire, la sediul social DPD;
  • prin depunere la oricare dintre punctele de access/contact fixe deservite de personal ale DPD;
  • scanată, pe e-mail, folosind următoarea adresă: reclamatii@dpd.ro;
  • prin accesarea formularului de reclamatie direct din site : www.dpd.com/ro/ro/formular-de-reclamatie/

Reclamația trebuie să conțină inclusiv informații complete și corecte legate de numărul de cont, banca și sucursala la care este deschis, informații în temeiul cărora, ulterior să fie platită despăgubirea, dacă este cazul, pentru situații în care petentul dorește ca plata să fie efectuată prin virament bancar.

 1. Fiecare reclamație va fi înregistrată primind un număr de înregistrare (numar care va fi ulterior trecut în toate comunicările care se vor face între prestatorul de servicii poștale, DPD, și reclamant), iar confirmarea primirii acesteia se va face corelativ modalităţii prin care aceasta a fost înaintată către DPD, respectiv prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire (exclusiv în cazul reclamaţiilor transmise către DPD prin intermediul serviciului Confirmare de primire), adresă scrisă transmisă printr-un serviciu poştal (în cazul reclamațiilor transmise prin poștă fără confirmare de primire), prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul reclamaţiilor depuse personal, prin e-mail ori printr-o metodă solicitată de către petent în reclamație, atunci când acesta a solicitat transmiterea printr-o modalitate distinctă de cea prin care a înaintat reclamaţia către DPD;

Dreptul de a face reclamație îl are atât expeditorul, cât și destinatarul, respectiv de imputerniciții legali ai acestora. Orice reclamație se va înregistra în „Registrul Electronic de Reclamații”;

 1. Obiectul reclamației îl poate constitui:
  • pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totala sau parțială a trimiterilor poștale;
  • nerespectarea timpului de predare, respectiv de returnare a trimiterilor poștale;
  • conduita profesională a reprezentanților DPD;
  • orice alte obiecții referitoare la calitatea prestațiilor;
 1. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – în speță DPD - este de șase luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poștale;
 2. Reclamația se face individual, pentru fiecare trimitere poștală în parte. Formularul de reclamație standard se găsește la orice punct de acces/contact fix deservit de personal al DPD sau poate fi descărcat online accesând următorul link:  https://www.dpd.com/ro/ro/suport-dpd/tips-tricks/solutionarea-reclamatiilor/ ;
 3. Reclamația trebuie să fie însoțită de documente relevante, corespunzătoare evenimentului reclamat, cum ar fi, de exemplu:
  •  Dovadă preluare trimitere poștală – copie borderou
  • Orice dovezi pe care reclamantul le consideră relevante şi pe baza cărora își întemeiază pretențiile în vederea efectuării unor analize corecte și complete şi a soluţionării reclamaţiei (de exemplu, fotografii, descrierea bunurilor care fac obiectul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, ambalajul trimiterii poştale etc.);
  • Documente fiscale (copie bon fiscal, chitanta, ordin de plata etc.) care atestă plata serviciului reclamat, atunci când plata a fost efectuată de persoana reclamantă;
  •  Proces verbal constatator încheiat în prezența reprezentantului DPD – dacă este cazul;
 4. Expeditorul / destinatarul sau imputerniciții legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamația a fost introdusă în cadrul termenelor prevăzute mai sus;
 5. Termenul de soluționare a reclamației (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) este de 60 zile de la data depunerii acesteia.

XVII. Procedura de despagubire.

 1. Termenul de plată a despăgubirilor este de 15 zile de la data soluţionării reclamaţiei, fără a depăși însă termenul de 60 de zile menționat anterior, plata făcându-se fie în numerar, la Casieria Centrala de la sediul social din Mogosoaia, fie prin transfer bancar, în funcție de preferința utilizatorului îndreptățit.
 2. Dacă în urma analizei documentelor puse la dispoziție de utilizator se constată ca, în baza Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale ale DPD, ce fac parte din oferta comercială a DPD, acesta este îndreptățit să primească o sumă de bani cu titlu de despăgubire, plata acestor sume se va realiza în termenul stabilit mai sus, astfel:
  • persoane juridice:
   • Persoana juridica emite o factură către DPD;
   • Se specifică pe factură “despăgubire, conform Nota de transport/AWB nr. _____ din data de _____ , pentru neprestarea serviciului sau daună produsă în timpul prestării serviciului poștal”;
   • La sumele cuprinse pe factură nu se aplică TVA;
   • În cazul în care reclamaţia clientului este intemeiată, fiind soluţionată favorabil, acesta va fi informat în acest sens și va trebui să emită și să transmită către DPD o factură în temeiul căreia să îi fie plătită despăgubirea.
  • persoane fizice:

În cazul în care reclamaţia clientului este întemeiată, fiind soluţionată favorabil, acesta va fi informat în acest sens. În cazul persoanelor fizice, despagubirea se poate achita și în numerar la Casieria Centrala de la sediul social din Mogosoaia, cu excepția cazului în care s-a solicitat prin formularul de reclamație plata prin virament bancar, cu precizarea coordonatelor bancare necesare plății.

 1. În cazul reclamaţiilor întemeiate, furnizorul va acorda despăgubirile în termenul şi în condiţiile menţionate la pct.1 şi 2, fără a fi necesară în acest sens vreo solicitare din partea utilizatorului.
 2. Expeditorii trimiterilor poștale răspund față de furnizorul de servicii poștale, DPD, pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poștale sau a condițiilor de ambalare neadecvate ale acestora, în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poștale ale căror trimiteri poștale au fost deteriorate din această cauză. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii către ANCOM sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 an. Termenul de prescripție prevăzut curge de la data depunerii trimiterii poștale.

XVIII. Jurisdicția, legislația aplicabilă, invaliditate parțială

 1. Orice dispute care apar din oferta comercială a DPD vor fi soluționate pe cale amiabilă; daca aceasta nu este posibilă se vor apela entităţile competente.
 2. Invaliditatea dispozițiilor individuale a acestor condiții nu va prejudicia validitatea dispozițiilor rămase.
 3. Orice modificări ulterioare ale Condițiilor generale privind  furnizarea serviciilor poștale ale DPD vor fi disponibile pe site-ul oficial www.dpd.com/ro/ro cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificările respective să intre în vigoare.
 4. Prevederile Condițiilor generale privind furnizarea serviciilor poștale ale DPD se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.

Citește termenii generali actualizați zi ai echipei DPD pe site-ul dpd.com