POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1. CINE SUNTEM?

Pentru activitatea CHEAMA CURIER S.R.L. (denumită în cele ce urmează „Colet-Rapid.ro” sau „Operatorul”), confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă elementul – cheie. În acest scop am elaborat prezentul angajament prin care ne asumăm să respectăm confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și prin intermediul căruia vă explicăm ce categorii de date cu caracter personal colectează Colet-Rapid.ro, modul în care sunt utilizate respectivele date, precum și scopul în care acestea sunt supuse unor operațiuni de prelucrare.

Prezenta Politică se raportează doar la datele personale pe care noi le prelucrăm prin intermediul website-ului www.colet-rapid.ro și a aplicației app.cheamacurier.ro cuprinse în Platforma online Colet-Rapid.ro. Dorim să vă asigurăm că am luat toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, acestea fiind prelucrate numai de personalul Operatorului care a fost în prealabil instruit cu privire la prelucrarea de date personale și autorizat în acest sens.

Pentru a ne “cunoaște” virtual, vă punem la dispoziție datele noastre de identificare.

Operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în momentul în care navigați pe platforma Colet-Rapid.ro este CHEAMA CURIER S.R.L., cu sediul social Jud. Sibiu, Loc. Cisnădie, Str. Toma Socolescu nr. 23C, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J32/1422/2021, având CUI 44607250.

Pentru orice întrebări/ nelămuriri cu privire la protecția datelor cu caracter personal, sunteți invitați să transmiteți o cerere la adresa poștală mai sus indicată sau la adresa de corespondență electronică contact@cheamacurier.ro. Persoanele care transmit astfel de solicitări către Colet-Rapid.ro sunt rugate să menționeze în subiectul e-mailului/pe plicul de corespondență informații precum “protecția datelor”, „GDPR”, „date personale”, în acest mod existând garanția că solicitările vor fi tratate cu prioritate.

În această calitate, veți primi un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicarea documentului către Colet-Rapid.ro, o extindere a acestui termen putând opera numai în situații excepționale. În aceste cazuri, vă asigurăm de faptul că veți fi informat în mod corespunzător cu privire la acest termen.

2. DEFINIȚII

Prin „date cu caracter personal” se înțelege, în sensul legislației naționale și internaționale în vigoare, orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
! În sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrării se pot referi la: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail etc.
Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.
! În sensul acestei politici, prelucrările de date se referă la acele prelucrări efectuate la momentul navigării dumneavoastră pe Platforma online Colet-Rapid.ro sau interacțiunii cu aceasta, precum și cu personalul Operatorului, prin intermediul chat-ului online pus la dispoziție.
Operator” înseamnă persoana care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. ! Pentru claritate, în sensul prezentei Politici de Confidențialitate, Operatorul este CHEAMA CURIER S.R.L.
Persoana vizată” reprezintă persoana ale cărei date cu caracter personal fac obiectul prelucrării.
! În sensul prezentei Politici, persoana vizată de prelucrarea datelor este utilizatorul Platformei Colet-Rapid.ro.
Prin „consimțământ” al persoanei vizate se înțelege orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
Partea terță” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
Persoana împuternicită de operator” înseamnă persoana care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

3. CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM?

Navigarea dumneavoastră pe Platforma online Colet-Rapid.ro și interacțiunea cu acesta implică prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, și anume:

 1. date personale pe care le dezvăluiți Operatorului în mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de comandă, dar și chat-ului online sau abonării la newsletter), acestea fiind colectate în mod individual;
 2. date pe care le furnizați în mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.

Colet-Rapid.ro colectează, pe baza furnizării voluntare a persoanei vizate, următoarele date cu caracter personal:

 • nume și prenume;
 • adresa de domiciliu sau reședința;
 • număr de telefon;
 • adresa de e-mail.

Aceste date contribuie la furnizarea serviciului dorit, dar și la comunicarea cu Operatorul sau transmiterea de comunicări de marketing din partea acestuia, însă cu obținerea în prealabil a acordului utilizatorului.

De asemenea, persoana vizată poate furniza și orice alte date cu caracter personal și special pe care le poate pune la dispoziția Colet-Rapid.ro prin interacțiunea desfășurată pe chat-ul online pus la dispoziție.

În cazul în care utilizatorul furnizează datele de facturare ale unei persoane juridice, datele cerute și introduse în formularul de pe site nu reprezintă date cu caracter personal (adresa de e-mail a societății ca de exemplu denumire@office, numărul de telefon fix al societății, Codul Unic de Identificare), în lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). În situația în care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societății persoana fizică (nume și prenume, număr de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizată conform prevederilor GDPR și îi vor fi aplicabile toate măsurile de protecție.

Utilizatorul este informat corespunzător cu privire la prelucrarea datelor acestora cu caracter personal atunci când pune la dispoziția Operatorului datele sale prin intermediul formularului de pe site sau prin interacțiunea acestuia cu Operatorul prin intermediul chat-ului online, astfel Colet-Rapid.ro își îndeplinește obligația legală de informare a utilizatorului.

De asemenea, Operatorul prelucrează și date de marketing și comunicare, în baza consimțământului prealabil al utilizatorilor, dar și date tehnice și acțiuni de navigare prin intermediul fișierelor de tip cookie și tehnologiilor similare.

În situația în care ne veți pune la dispoziție date personale care nu ne sunt necesare pentru furnizarea serviciului dorit, respectiv pentru soluționarea reclamațiilor dumneavoastră sau pentru oferirea de informații suplimentare, ne rezervăm dreptul de a le elimina de îndată din baza noastră de date.

Operatorul poate colecta involuntar și alte date personale care vă aparțin și anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar și locație, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile etc. Aceste informații nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice după caz, și nu vor fi făcute publice altfel decat în condițiile inserate în Politica de Confidențialitate, completată cu Politica de Cookies.

Operatorul își rezervă dreptul de a vă solicita informații suplimentare, însoțite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tipărite sau în orice alt mod considerat oportun pentru Operator, dacă este cazul.

Furnizorul de servicii de procesare plată online al Operatorului – Stripe va prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal, în scopul efectuării plății serviciului cumpărat: datele cardului bancar (număr card, CVC etc.), dar și numele și prenumele deținătorului cardului. Stripe prelucrează datele dumneavoastră în calitate de operator independent de date cu caracter personal, motiv pentru care prelucrările de date efectuate de acesta sunt supuse Politicii de confidențialitate a Stripe.

! Notă: Colet-Rapid.ro a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu furnizorii săi de servicii (spre exemplu: IT/ administrare sistem online, servicii juridice, servicii procesare plăti etc.), însă nu răspunde pentru prelucrările efectuate de acești furnizori în nume propriu, în situația în care aceștia ar prelucra datele în calitate de operatori independenți, persoana vizată fiind informată în mod corespunzător cu privire la prelucrările ce presupun un transfer de date între Colet-Rapid.ro și orice societate care furnizează servicii către Operator.

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi comunicate de Platforma Colet-Rapid.ro, în vederea prelucrării, unor persoane împuternicite cu prelucrarea acestora, inclusiv partenerilor contractuali, autorităților și instituțiilor financiare, instanțelor judecătorești sau organismelor competente, la solicitarea acestora și în scopul furnizării serviciilor oferite de Operator.

Colet-Rapid.ro poate stoca datele dumneavoastră personale chiar și după înregistrarea unei cereri de ștergere a acestor date, dacă stocarea se face în unul din următoarele scopuri, prevăzute de art. 13 din GDPR, respectiv:

 1. executarea unui contract;
 2. îndeplinirea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului;
 3. exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
 4. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
 5. îndeplinirea unei sarcini care servește interesului public;
 6. arhivare în interes public, cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 7. apărarea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei părți terțe, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil;
 8. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE PERSONALE?

Colet-Rapid.ro prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri și având următoarele temeiuri legale:
 1. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în concret, în scopul asigurării accesului persoanei vizate la serviciile de vânzare oferite de Operator;
 2. prelucrarea este efectuată în temeiul consimțământului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), în cazul transmiterii de comunicări comerciale și de marketing;
 3. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru rezolvarea problemelor de orice natură referitoare la conținutul Platforma online colet-rapid.ro sau serviciile oferite de Operator, precum și pentru acțiunile care implică interacțiunea cu platforma online.
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate pentru ca Colet-Rapid.ro să:
 1. îmbunătățească site-ul și serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
 2. determine utilitatea/popularitatea conținutului web prezentat pe site;
 3. trimită notificări tehnice, de asistență sau administrative;
 4. onoreze cererile și să soluționeze sesizările primite din partea utilizatorilor;
 5. faciliteze accesul utilizatorului la serviciile Colet-Rapid.ro;
 6. comunice informațiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
 7. protejeze drepturile Colet-Rapid.ro.

5. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul Colet-Rapid.ro prin intermediul Platformei colet-rapid.ro sunt reținute pe o perioadă de timp rezonabilă raportat la scopul prelucrării datelor, în acord cu prevederile legale în materia arhivării de date.

6. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate.

Colet-Rapid.ro se obligă ca datele colectate să fie prelucrate numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere etc. neautorizat baza de date conținând informații referitoare la datele persoanelor vizate vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate, cu excepția situației în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/ă de către organele abilitate, în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.

Este posibil ca datele dumneavoastră să fie dezvăluite către alte companii care ne furnizează servicii și acționează în calitate de persoane împuternicite, precum furnizorii care prestează servicii de mentenanță website/ aplicație web, IT, juridice etc.

De asemenea, datele dumneavoastră vor putea fi prelucrate și de partenerul nostru care prestează servicii de procesare plăți pentru Colet-Rapid.ro. Aceste date sunt prelucrate în vederea efectuării plății aferente comenzii dumneavoastră.

Aceste entități sunt selectate cu o grijă deosebită pentru a ne asigura că îndeplinesc cerințele specifice în materie de protecție a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitată de a utiliza informațiile dumneavoastră în alte scopuri decât cel de a ne furniza servicii.

În afara dezvăluirilor descrise în prezenta Politică de confidențialitate, este posibil să transmitem informații terților cărora consimțiți sau solicitați să efectuăm o asemenea dezvăluire.

7. LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERȚE

Platforma online Colet-Rapid.ro poate conține link-uri către site-uri terțe ce pot colecta, la rândul lor, datele dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.

În cazul conectării la un site web terț, politica de confidențialitate a Colet-Rapid.ro nu va fi aplicabilă și în cazul navigării dumneavoastră pe acel site.

8. CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DEȚINEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană fizică care navighează în Platforma online Colet-Rapid.ro, în calitate de persoană vizată, are următoarele drepturi în raport cu Colet-Rapid.ro, ca Operator de date cu caracter personal:
Dreptul la acces înseamnă dreptul persoanei vizate de a obține o confirmare din partea Operatorului că acesta prelucrează sau nu datele cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, în cazul în care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@cheamacurier.ro;
Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la ștergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date înseamnă dreptul persoanei vizate de a solicita să îi fie șterse datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana vizată solicită limitarea prelucrării datelor sale cu caracter personal, caz în care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a răspunde la orice solicitări/ reclamații din partea acesteia;
Dreptul la portabilitate se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul că aceste date să fie transmise direct altui operator, atunci când prelucrarea are ca temei consimțământul sau executarea unui contract și se efectuează prin mijloace automatizate, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la opoziție vizează dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al Colet-Rapid.ro S.R.L.;
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor în baza unor decizii individuale automate se referă la faptul că persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Cu toate acestea, nu va fi posibilă exercitarea acestui drept în cazul în care decizia este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și CHEAMA CURIER S.R.L., este autorizată de dreptul aplicabil Operatorului, cu condiția să se asigure protecția adecvată a drepturilor, libertăților și intereselor persoanelor vizate sau se bazează pe consimțământul persoanei vizate obținut cu respectarea legislației în vigoare;
Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. în situația în care persoana vizată consideră că drepturile prevăzute mai sus au fost încălcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plângeri.

Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt următoarele:

Adresa: Mun. București, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211 / 0.318.059.212
Fax: 0.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina web: www.dataprotection.ro
Pentru exercitarea drepturilor prevăzute mai sus persoana vizată se va adresa Colet-Rapid.ro prin transmiterea unei solicitări la adresa poștală sau la adresa de corespondență electronică menționate mai sus, în cadrul primei secțiuni a prezentei Politici.

9. DISPOZIȚII FINALE

Dacă Colet-Rapid.ro va aprecia că este necesară o schimbare a regulilor de confidențialitate, va publica respectivele modificări pentru a informa persoanele vizate cu privire la informațiile pe care le colectează și modul în care le utilizează. Prevederile Politicii de Confidențialitate se completează cu dispozițiile Politicii de Cookies, prezente pe Platforma Colet-Rapid.ro.