Condiții generale Sameday

Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale ale SC DELIVERY SOLUTIONS SA – RO 23743772, Spl. Independenței nr 319, Bucureşti

 

 1. Dispoziţii Generale

 

1.1.Prezentele condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale reglementează raporturile contractuale între subscrisa (SC DELIVERY SOLUTIONS SA, deţinătoare a mărcii comerciale SAMEDAY COURIER şi denumită, în continuare, Sameday Courier), în calitate de furnizor de servicii poștale şi utilizatori, care ne remit în vederea colectării, sortării, transportului și livrării trimiteri poştale, cu aplicabilitate generală, inclusiv asupra și în legătură cu orice terțe persoane care ar avea interes în legătură cu serviciul poștal respectiv.

1.2. Prin comandarea de Servicii poștale prin intermediul furnizorului “Sameday Courier” utilizatorul își exprimă acordul expres ca orice serviciu contractat să poată fi prestat și prin intermediul subcontractorilor, Sameday Courier păstrând răspunderea contractuală față de utilizator.

 1. Definirea unor termeni

 

2.1. „Servicii poştale” – serviciile ce constau în colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale;

Acestea includ implicit şi alte activităţi specifice necesare în vederea furnizării de servicii poştale cum ar fi, fără a se limita la: manipularea, depozitarea trimiterilor poștale etc.

2.2. „Furnizor de servicii poştale” – orice persoană fizică autorizată, întreprindere individuală, întreprindere familială sau orice persoană juridică, a cărei activitate constă, în tot ori în parte, în furnizarea unuia sau a mai multor servicii poştale;

2.3. „Reţea poştală” – sistemul de organizare şi resursele de orice fel, utilizate de furnizorii de servicii poştale, în principal, pentru:

 • colectarea trimiterilor poştale;
 • transportul şi manipularea trimiterilor poştale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;
 • distribuirea trimiterilor poştale la adresele indicate;

2.4. „Puncte de acces” – instalaţiile fizice, inclusiv cutiile poştale, puse la dispoziţia publicului, prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi introduse în reţeaua poştală;

2.5. „Puncte de contact” – ansamblul instalaţiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile poştale pot fi livrate destinatarilor;

2.6. „Colectare” – operaţiunea de preluare a trimiterilor poştale realizată fie prin intermediul punctelor de acces, fie de la o adresă indicată de expeditor;

2.7. „Livrare” – operaţiunea de predare de către furnizorul de servicii poştale a trimiterilor poştale;

2.8. „Distribuire” – procesul care începe cu sortarea trimiterilor poştale şi se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

2.9. „Data depunerii trimiterii poştale” reprezintă data la care trimiterea poştală a fost colectată. Dispoziţiile art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân aplicabile.

2.10. „Trimitere de corespondenţă” – comunicare în formă scrisă pe orice fel de suport fizic, care urmează să fie transportată şi livrată la adresa indicată de expeditor chiar pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia. Cărţile, cataloagele, ziarele, periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondenţă;

2.11. „Trimitere poştală înregistrată” – trimitere poştală care face obiectul unui serviciu care are drept particularitate eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care să permită furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală, să ateste data depunerii, precum și, de regulă, plata tarifului;

2.12. „Trimitere poştală” – bun adresat, aflat în forma finală în care urmează să fie transportat şi livrat la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine, pe ambalaj sau într-o listă de distribuţie. Pe lângă trimiterile de corespondenţă, în această categorie sunt incluse, de exemplu, imprimatele, sacii «M», pachetele mici, coletele poştale care conţin bunuri cu sau fără valoare comercială şi mandatele poştale pe suport hârtie; în această categorie nu sunt incluse trimiterile hibrid;

2.13. „Trimitere poştală internaţională” – trimitere poştală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia şi trimiterea poştală expediată din afara teritoriului României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu, dar aflată în tranzit pe teritoriul României;

2.14. „Colet poştal” – trimitere poştală cu greutatea maximă de 31,5 kg ce conţine bunuri cu sau fără valoare comercială;

2.15. „Serviciu de trimitere recomandată” – serviciul poștal ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;

2.16. „Serviciu de trimitere cu valoare declarată” – serviciul poștal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri poștale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parțiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăși valoarea declarată de către expeditor, și în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta;

 2.17. „Serviciu de trimitere contra ramburs” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar, expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate;

2.18. „Serviciu confirmare de primire” – serviciul poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar;

2.19. “Serviciu schimbare destinaţie” – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în posibilitatea schimbării înainte de predarea trimiterii, la solicitarea expresă a expeditorului comunicată furnizorului într-un termen convenit în prealabil cu acesta, a destinatarului sau a adresei de livrare, precum şi în posibilitatea opririi predării trimiterii poştale;

2.20. “Serviciu livrare specială” – serviciul poştal având ca obiect trimiteri poştale înregistrate, a cărui particularitate constă în predarea trimiterii poştale, personal destinatarului sau persoanei autorizate să primească trimiterea poştală, potrivit indicaţiilor expeditorului privind fie data şi ora predării, la adresa indicată, fie ordinea de predare, în cazul mai multor destinatari;

2.21. “Serviciu express” – serviciul poştal care presupune, în mod cumulativ:

– eliberarea de către furnizor expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora şi minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;

– predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

– predarea rapidă a trimiterii poştale;

– răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare prevăzuţi în prezentul document;

2.19. „Expeditor” – persoana fizică sau juridică ce iniţiază trimiterea poştală şi, personal sau prin intermediul unui terţ, o introduce în reţeaua poştală;

2.20. „Destinatar” – persoana căreia îi este adresată trimiterea poştală;

2.21. „Utilizator” – orice persoană fizică sau juridică ce beneficiază de furnizarea unui serviciu poştal în calitate de expeditor sau destinatar;

2.22. „Integrator” – orice persoană fizică sau juridică ce acţionează pe bază contractuală ca intermediar între unul sau mai mulţi expeditori şi furnizorul de servicii poştale, a cărei activitate constă, în tot sau în parte, în generarea şi prelucrarea trimiterilor poştale şi introducerea acestora în reţeaua poştală a unui furnizor de servicii poştale în vederea livrării la adresa indicată de expeditor; aceste servicii prestate de integrator nu sunt servicii poştale;

2.23. „Cerinţe esenţiale” – condiţiile generale, fără caracter economic, prin care se impun cerinţe pentru furnizarea serviciilor poştale, constând în: confidenţialitatea corespondenţei, asigurarea securităţii reţelei poştale în cazul transportului de bunuri periculoase, respectarea condiţiilor de angajare, a sistemelor de securitate socială prevăzute de actele cu putere de lege sau de dispoziţiile administrative şi de reglementare şi/sau de contractul colectiv negociat între partenerii sociali naţionali, în conformitate cu legislaţia naţională şi a Uniunii Europene şi, după caz, protecţia datelor, a mediului şi normele de planificare a teritoriului. Protecţia datelor include protecţia datelor cu caracter personal, confidenţialitatea informaţiilor transmise sau stocate şi protecţia dreptului la viaţa privată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

2.24. „Sameday Courier” înseamnă societatea Delivery Solutions SA, inclusiv orice subcontractor al societății Delivery Solutions SA, contractat în vederea îndeplinirii/furnizării serviciilor poștale.

Orice alți termeni nedefiniți mai sus au sensul reglementat de OUG 13/2013 și Decizia președintelui ANCOM nr. 313/2017.

 

 • Condiţii de acceptare a trimiterilor poştale

 

Pentru a fi preluate în rețeaua poștală SAMEDAY COURIER, trimiterile poștale trebuie să fie ambalate și etichetate (acolo unde este cazul) corespunzător naturii bunului care face obiectul trimiterii poștale și care să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului, prin asigurarea unui înveliș exterior opac astfel încât conținutul să nu poată fi vizualizat și să nu fie posibil accesul la conținutul trimiterilor poștale fără a lăsa urme.

Recomandări punctuale și instrucțiuni cu privire la ambalarea trimiterilor poștale, în principal, în funcţie de natura bunurilor care pot face obiectul trimiterilor poştale sunt disponibile pe site-ul www.sameday.ro.

Felul trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor oferite și prestate de Sameday Courier: interne și internaționale.

3.1.        Condiţii de ambalare şi etichetare

3.1.1. Ambalarea trimiterilor poștale intră în răspunderea expeditorului.

Pentru a fi acceptate în reţeaua poștală, trimiterile poștale trebuie să îndeplinească următoarele condiții de ambalare:

–  ambalarea trimiterii poștale trebuie să fie realizată corespunzător naturii bunului,  trimiterea trebuie să fie ambalată astfel încât să prevină deteriorarea conţinutului în condiţiile unei manipulări atât manuală, cât și mecanică;

– ambalarea nu trebuie să permită deteriorarea conținutului prin manipulări succesive, presiune, putându-se realiza, după caz, utilizând cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate;

– asigurarea etanșeității recipientelor ce fac obiectul trimiterilor poștale, care să nu permită scurgerea sau vărsarea conținutului în timpul transportului, sortării, manipulării trimiterilor poștale și/sau producerea de pagube instalațiilor utilizate în procesul de sortare, manipulare, transport și livrare a trimiterilor poștale sau celorlalte trimiteri poștale sau alte bunuri;

– trimiterile poștale trebuie să fie închise de către expeditor. Nu se ridică/primesc trimiteri poștale nesigilate;

– transportul impune ambalarea astfel încât conţinutul trimiterilor să fie suficient protejat față de manipularea cauzată de echipamentele aferente, condiţii climatice variate, unde este cazul și manipulare mecanică (înălțimea de cădere în diagonală de la 80 cm);

– trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate și etichetate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, talaș, polistiren antișoc sau alt material care atenuează șocul mecanic, și să aibă aplicată inscripţia „Fragil”.

3.1.2. Sameday Courier se obligă să recunoască și să respecte inscripțiile/etichetele aplicate de expeditor și să acorde o atenție specială în privinţa manipulării, transportului şi depozitării trimiterilor poştale în cauză.

3.1.3. Expeditorul trebuie să se asigure că bunurile ce urmează a fi expediate nu vor fi ambalate în mai multe trimiteri poștale individuale legate/prinse între ele, care să circule sub acelaşi document unic de transport.

3.2.      Sunt excluse de la colectare, sortare, transport și livrare:

 1. a) Trimiterile poștale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;
 2. b) Trimiterile poștale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile poștale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;
 3. c) Trimiterile poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;
 4. d) Trimiteri poștale care au ca obiect bunuri cu valoare specială, cum ar fi metale prețioase, bijuterii veritabile, pietre prețioase, perle veritabile, antichități, lucrări de artă, tablouri, blănuri, covoare; bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau certificate de valoare similare;
 5. e) Arme de foc așa cum sunt definite de lege referitoare la arme de foc din România, o țară de tranzit sau țara de expediere/destinație;
 6. f) Trimiterile poştale care prin modalitatea de ambalare pot cauza deteriorări unor bunuri sau pot pune în pericol persoane, mediul etc;
 7. g) Bunuri perisabile, produse alimentare, animale vii sau moarte, materiale pentru examinări medicale sau biologice, deşeuri medicale, rămășițe umane sau animale, părți ale corpului sau organe;
 8. h) Bunuri primejdioase, cu excepţia cazurilor în care pentru acceptarea trimiterilor poştale ce au ca obiect astfel de bunuri, în urma consultării cu furnizorul de servicii poştale, a fost emis în prealabil un contract special între expeditor şi SAMEDAY COURIER, în măsura în care furnizorul de servicii poştale deţine toate avizele si autorizaţiile necesare pentru transportul, manipularea și depozitarea unor astfel de bunuri;
 9. i) Trimiterile poştale în situaţia cărora tariful serviciului trebuie încasat la livrare de la destinatarul acestora, excepţie făcând cazurile în care acestea fac obiectul unui contract special încheiat între expeditor şi SAMEDAY COURIER (emis pe baza unor oferte individuale consultate şi negociate între părţi), care prevede inclusiv această modalitate de achitare a tarifului poştal.

– Sameday Courier este împuternicit să refuze livrarea dacă, după acceptarea trimiterii poştale, Sameday Courier descoperă un motiv de excludere sau dacă există motive temeinice privind excluderea trimiterii poştale de la colectare, sarcina probei revenind în aceste circumstanțe Sameday Courier.

 

3.3.  Condiţii de acceptare în ceea ce priveşte dimensiunile și greutatea trimiterilor poştale.

3.3.1. Vor fi acceptate trimiterile poştale cu următoarele dimensiuni și greutăți maxime:

210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri, greutate maximă 3 kg;

Greutate maximă 31,5 kg; (colete)

Lungime maximă: 300 cm

Circumferință + lungime maximă: 500 cm (circumferința = 2 x înălțime + 2 x lățime);

Unitatea minimă de taxare este de 1 kg (rotunjirea greutății se realizează prin majorare, atunci când greutatea depășește 0.01 grame).

3.3.2. Fiecare trimitere poştală se indentifică în reţeaua poştală a SAMEDAY COURIER printr-un număr unic de transport (AWB).

3.3.3. Predarea trimiterii poștale se face la adresa indicata de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizata să primească trimiterea poștală ori la punctul de contact al SAMEDAY COURIER (deservit ori nedeservit de personal, inclusiv sistem automat de livrare), personal de către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poștală, după transmiterea prealabilă a unui aviz care să anunțe sosirea trimiterii poștale. Livrarea la sistemul automat de livrare (locker) se efectuează în fiecare zi a săptămânii.

3.3.4.Toate serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale interne, furnizate de către Sameday Courier, pot fi prestate fie utilizând mijloace proprii, fie prin intermediul unor subcontractori. Serviciile poştale ce au ca obiect trimiteri poştale internaţionale se prestează exclusiv prin intermediul subcontractorilor.

3.3.5. Sameday Courier oferă și prestează servicii poștale schimbare destinatie, confirmare de primire si livrare speciala, având ca obiect doar trimiteri poștale interne.

Serviciul schimbare destinatie este oferit si prestat numai in masura in care noua adresa de livrare se află în cadrul aceleiaşi localitati/ judet /tări menţionate/indicate în adresa menţională la momentul depunerii trimiterii poştale (adresa iniţială).

3.3.6. Expeditorul poate declara o valoare a trimiterii poștale interne sau internaționale în cuantum de maxim 40.000 RON (sau echivalentul în moneda națională a țarii de colectare/destinație sau moneda Euro), trimitere poștală care poate face obiectul unei despăgubiri integrale sau parţiale, după caz, în cazul în care pierderea sau distrugerea s-a produs din vina furnizorului, iar expeditorul a achitat, în prealabil, un tarif suplimentar de 1% din valoarea declarată.

De la aceste condiţii, respectiv limita maximă acceptată în cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, se poate deroga doar prin intermediul unor contracte comerciale încheiate, în formă scrisă, în baza unor oferte individuale negociate (suplimentare ofertei publice).

3.3.7. Furnizorul efectuează și servicii Contra ramburs, colectarea și achitarea rambursului urmând a se efectua doar în numerar (cash), iar limita maximă a rambursului cash este de 5.000,00 ron (pentru serviciul Contra ramburs, avand ca destinatari persoane juridice); 10.000,00 ron (pentru serviciul Contra ramburs, avand ca destinatari persoane fizice), per trimitere poștală internă sau internațională.

3.3.8. Moneda admisă în care se poate face colectarea și achitarea sumelor în cazul serviciilor Contra ramburs este RON.

Pentru serviciile oferite Contra ramburs la nivel internațional, rambursul va fi colectat in moneda națională a țarii de colectare/destinație sau moneda Euro, daca politica monetară a țarii de destinație permite.

De la aceste condiţii, respectiv limita maximă acceptată ori modalitatea de colectare, respectiv de achitare a sumelor de bani, în cazul serviciului Contra ramburs, se poate deroga doar prin intermediul unor contracte comerciale încheiate, în formă scrisă, în baza unor oferte individuale negociate (suplimentare ofertei publice).

3.3.9. Termenul de returnare la expeditor a contravalorii colectate de la destinatar privind serviciul contra ramburs este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

3.3.10. Expeditorul poate depune trimiterile poştale la sediul Sameday Courier sau poate solicita ridicarea de la o adresă indicată de acesta, indiferent de tipul serviciului solicitat.

3.3.11. Tariful serviciilor se poate achita fie cash (în numerar), fie prin virament în cont bancar, cel târziu la momentul depunerii trimiterii poştale în reţeaua poştală a SAMEDAY COURIER. Excepţie fac trimiterile poştale care fac obiectul unor servicii poştale oferite/prestate în temeiul unui contract de furnizare de servicii poștale încheiat suplimentar ofertei comerciale, în cazul cărora tariful serviciului se poate achita, fie în numerar, fie prin virament în cont bancar, pe baza unei facturi emise bilunar sau lunar .

 

 1. Termene de păstrare/returnare a trimiterilor poştale

4.1. Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), Sameday Courier va înştiinţa destinatarul printr-un aviz (înscris ori sms),  cu privire la încercarea de livrare a trimiterii poștale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile lucrătoare de la data avizării acestuia.

4.2. Trimiterile poştale nelivrate destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege se vor returna expeditorului (cu înștiințarea prealabilă), la adresa acestuia, sau, în cazul imposibilităţii de predare la adresa acestuia (de ex. expeditor lipsă domiciliu), prin ridicarea de către expeditor a trimiterii poștale de la punctul de acces/contact al Sameday Courier. Trimiterile poștale se returnează conform specificaţiilor expeditorului în baza unui proces verbal de predare primire și se vor tarifa conform ofertei comerciale. Termenul de returnare a trimiterii poştale interne este de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare, după caz. Termenul de returnare a trimiterilor poştale internaţionale este de 7 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau de la data încercării de livrare.

4.3. De asemenea, Sameday Courier oferă posibilitatea returnării cu celeritate a trimiterii poştale fără avizarea destinatarului şi, respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia. Astfel, în situația în care expeditorul a solicitat în scris, la momentul depunerii trimiterii poştale, returnarea cu celeritate a trimiterii poştale, fără avizarea destinatarului şi respectiv, fără păstrarea trimiterii poştale la dispoziţia acestuia, în situaţia imposibilităţii de livrare a acesteia destinatarului, se va proceda la returnarea respectivei trimiteri poştale conform opțiunii expeditorului, în termenul şi potrivit procedurii stabilite la pct. 4.2.

4.4. În cazul serviciului „confirmare de primire” având ca obiect trimiteri poştale interne, termenul de returnare a dovezii de primire (confirmată în scris de către destinatar) este de 5 zile lucrătoare de la livrare.

4.5. Termenul în care expeditorul poate solicita dovada de livrare sau de depunere a trimiterii poştale recomandate este de 9 luni de la data colectării de către furnizor, iar termenul de comunicare a acesteia către expeditor va fi de 30 zile calendarisice de la solicitare, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

4.6. În cazul serviciului de trimitere cu valoare declarată, termenul în care poate fi solicitată de către expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poştale ce face obiectul acestui tip de serviciu este de 9 luni de la data depunerii acesteia, iar termenul de comunicare către expeditor a dovezii va fi de 30 de zile calendaristice de la solicitare, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

4.7. Trimiterile poștale care nu au putut fi predate destinatarului și nici returnate la expeditor se vor păstra de către Sameday Courier timp de 9 luni de data depunerii lor. După expirarea acestui termen aceste trimiteri poştale vor deveni proprietatea Sameday Courier.

4.8 Sameday Courier va preda destinatarului/persoanei autorizate să primească trimiterea poştală numai pe baza de semnatură de primire aplicată, fie pe nota de transport (NT), fie pe borderoul de livrare. Aplicarea semnaturii de către destinatar/persoana autorizată nu exclude însă obligaţia acestuia/acesteia de a-şi dovedi identitatea printr-un document corespunzător.

 

 1. Timpii de livrare garantaţi

5.1. În cazul serviciilor “Express” ce au ca obiect trimiteri poştale interne, timpul de livrare garantat este de:

– 12 h pentru livrarea trimiterilor poștale colectate și livrate în aceeaşi localitate,

– 24 h pentru livrarea trimiterilor poștale intrajudețene sau între reşedinţele de judeţ,

– 36 h pentru livrarea trimiterilor poștale intre oricare alte doua localități de pe teritoriul național.

5.2. În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, din motive imputabile, Sameday Courier răspunde faţă de utilizator prin restituirea tarifului sau va acorda expeditorului o alta trimitere poştala gratuită, conform solicitarii acestuia din urmă.

5.3. Sameday Courier nu oferă și nu prestează serviciul Express având ca obiect trimiteri poștale internaționale.

5.4. Pentru celelalte tipuri de servicii poştale, având ca obiect trimiteri poştale interne timpii de livrare nu vor depăşi 3 zile lucrătoare de la colectare. Pentru trimiteri poştale internaţionale termenul de livrare este 12 zile lucrătoare de la colectare .

5.6. În cazul nerespectarii termenelor astfel stabilite în cuprinsul prezentului document (exceptând însă timpii de livrare aferenţi serviciului Express şi cazurile neaplicabile contractual de livrare specială), Sameday Courier va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 0,3% din tariful serviciului respectiv.

 1. Răspunderea furnizorului de servicii poştale
 • Răspunderea

Sameday Courier răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori a deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii poștale la punctul de acces şi momentul livrării la destinatar.

6.1.1. Pentru serviciile poştale având ca obiect trimiteri poştale interne, expeditorul are dreptul la o despăgubire al cărui cuantum se stabileşte după cum urmează:

 1. a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:
 2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 3. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poștală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 4. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;
 5. b) în caz de pierdere ori distrugere parțială sau deteriorare:
 6. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutății lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poștale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 7. cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului pentru trimiterile poștale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 8. c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poștale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

6.1.2. La sumele prevăzute la alin. (6.1.1.) lit. a) și b) se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamației prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

6.1.3. Pierderea completă a conținutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poștale.

6.1.4. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

6.1.5. În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (6.1.1.) lit. a), se restituie și tarifele încasate la depunerea trimiterii poștale.

6.1.6. În cazul neefectuării prestațiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poștale, nominalizate de expeditor prin indicații speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar față de tariful aplicabil pentru serviciul poștal standard.

6.1.7. În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poștale care face obiectul serviciului Confirmare de primire, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poștal are obligația întocmirii și punerii la dispoziția expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare.

6.1.8. Sameday Courier răspunde pentru trimiterile poștale internaționale în conformitate cu prevederile prezentului capitol aplicabile trimiterilor poștale interne.

6.1.9. Expeditorul poate renunța la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

 

6.2. Limitele răspunderii

6.2.1. Sameday Courier este exonerat de răspundere în următoarele situații:

 1. a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 2. b) utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poștale (de exemplu, registratură);
 3. c) trimiterea a fost primită fără obiecții de către destinatar, cu excepția reclamațiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parțială a conținutului trimiterii poștale;
 4. d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forță majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepția tarifului de asigurare.

6.2.2. Sameday Courier nu este răspunzător și nu îi pot fi imputate pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobânzi, piețe de desfacere, licitații) sau alte daune și pagube indirecte generate de întârzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciată sau nelivrarea trimiterilor poștale.

6.2.3. Sameday Courier nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

 • Mecanismul de soluționare a reclamațiilor

 

 • Introducerea reclamației

7.1.1. Orice reclamație referitoare la trimiterile poştale se va face în scris, prin completarea unei cereri de reclamaţii (anexa 1) și va fi trimisă fie prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire, fie va fi depusă la sediul Sameday Courier, fie prin e-mail la adresa office@sameday.ro, primind număr de înregistrare care va fi comunicat reclamantului prin aceeaşi modalitate prin care aceasta a fost primită sau prin cea solicitată de petent în cuprinsul reclamatiei, cum ar fi: prin înmânarea numărului de înregistrare pentru cazul în care reclamația a fost depusă fizic, prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire pentru cazul în care reclamația a fost transmisă prin intermediul unui serviciu poștal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care a fost primită.

7.1.2. Dreptul de a face reclamație îl are:

– expeditorul sau împuternicitul legal al acestuia;

– destinatarul sau împuternicitul legal al acestuia.

7.1.3. Obiectul reclamației îl poate constitui:

– pierderea, furtul, distrugerea/deteriorarea totală sau parţială a trimiterilor poştale;

– nerespectarea timpilor de livrare a trimiterilor poştale ori a termenelor de prestare stabilite în prezentul document, conform contractului (care se consideră) încheiat între furnizor și beneficiar;

– conduita profesională a personalului Sameday Courier;

– orice alte obiecţii referitoare la calitatea prestaţiilor ori neprestarea serviciilor.

7.2. Termenele prevăzute pentru primirea și tratarea reclamațiilor

7.2.1. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – în speţă Sameday Courier, este de 6 luni şi se calculează de la data depunerii trimiterii poştale.

7.2.2. Reclamația prealabilă poate fi introdusă de expeditor/destinatar sau împuterniciţii legali ai acestora și va fi însoțită de dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului de transport, copie a documentului care atestă plata serviciului poștal, a chitanței/facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poștale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poștale, copie a procesului verbal de constatare sau orice alte dovezi care sa susţină veridicitatea afirmaţiilor din reclamație).

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să identifice expedierea, să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze sustinerile/pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi să furnizeze informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor pentru situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată, precum și datele de comunicare/contact.

7.2.3. Expeditorul/destinatarul sau împuterniciţii legali ai acestora vor avea dreptul la despăgubiri, numai dacă reclamația a fost introdusă în cadrul termenului prevăzut mai sus.

7.2.4. Termenul de soluționare a reclamației este de 3 luni de la data depunerii acesteia.

7.3. Reguli privind acordarea despăgubirilor

În cazul reclamațiilor întemeiate, plata despăgubirilor se face în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăşi, însă, termenul de 3 luni menţionat mai sus, în numerar, la unul dintre sediile Sameday Courier, sau prin virament în cont bancar, în funcție de solicitarea utilizatorului îndreptățit.

 

VIII. Dispoziţii tranzitorii și finale

8.1. Secretul scrisorilor, documentelor și a altor trimiteri poştale este garantat prin lege. Toate persoanele implicate în realizarea activității de servicii poştale sunt obligate să asigure confidenţialitatea trimiterilor poștale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

8.2. Este interzis a viola sau a divulga conţinutul corespondenței sau al altor trimiteri poştale, de a da informaţii despre cei ce utilizează serviciile poştale sau de a înlesni și încuraja asemenea fapte.

8.3. Trimiterile poştale considerate corpuri delicte, precum și toate valorile și actele considerate ca fiind importante în descoperirea infracţiunilor și a autorilor lor și pentru aflarea adevărului pot fi puse la dispoziţia organelor de urmărire penală sau a instanţelor de judecată, dar numai în baza dispoziţiei scrise, date de magistratul competent conform Codului de Procedura Penală.

8.4. În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

8.5. Trimiterile poştale aparţin expeditorului până în momentul livrării lor la destinatar. Până în acest moment, expeditorul are dreptul de a modifica adresa înscrisă pe ele ori de a opri livrarea trimiterii poştale către destinatar dacă a optat pentru serviciul schimbare destinaţie.

8.6. Expeditorii trimiterilor poştale răspund față de furnizorul de servicii poştale (Sameday Courier) pentru daunele rezultate din natura periculoasă a trimiterilor poştale sau a condiţiilor de ambalare neadecvate ale acestora (vicii ascunse prin ambalare), în limita valorii daunelor și a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor poştale ale căror trimiteri poştale au fost deteriorate din această cauză.

8.7. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Sameday Courier nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

8.8. Prevederile prezentelor Condiții generale se completează în mod corespunzător cu prevederile legislației în vigoare aplicabile în domeniu.

Citește termenii generali actualizați zi ai echipei SameDay pe site-ul sameday.ro