Condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale

Cheama Curier SRL, cu sediul social în Jud. Sibiu, Cisnadie, str. Toma Socolescu, nr. 23C, oferă, în calitate de revânzător de servicii poștale, servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne și internaționale, în următoarele condiţii:
 • Serviciile poştale oferite de Cheama Curier SRL pot fi comandate prin intermediul website-urilor www.cheamacurier.ro sau www.colet-rapid.ro, precum şi prin intermediul aplicaţiei special dedicată, disponibilă la adresa www.app.cheamacurier.ro (utilizarea acesteia fiind condiționată de înregistrarea prealabilă a unui cont de utilizator) şi sunt prestate efectiv de furnizorii de servicii poştale autorizaţi, cu care societatea are încheiate contracte în acest sens.
 • Prin intermediul aplicației dedicate și a website-urilor mai sus amintite, în funcție de aria de acoperire și a tarifului serviciului, utilizatorii serviciilor poștale oferite de Cheama Curier SRL vor alege furnizorul care să presteze efectiv serviciul poștal. Comanda utilizatorului este considerată realizată doar după ce, online, prin intermediul procesatorului de plăți, a fost achitat în prealabil tariful serviciului poștal, moment după care este disponibil pentru tipărire awb-ul ce conține datele introduse de acesta. Anularea unei comenzi realizate și returnarea tarifului achitat se poate face până în momentul preluării trimiterii poștale de către furnizor.

Cheama Curier SRL acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului (care nu va împiedica însă lizibilitatea adresei și pe suprafaţa căruia se pot lipi ușor și durabil adresa și alte semne, etichete, indicii/marcaje), şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Ambalajul trebuie să corespundă greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei transportului și să protejeze conţinutul astfel încât să nu poată fi deteriorat prin presiune sau manipulări succesive, putând fi, după caz, din cutii din carton, placaj, lemn, plastic, metal, ambalaje netipizate adecvate.

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revine expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură folie cu bule, perne de aer, separatoare, folii cu spumă, talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic. În plus, la exterior trebuie să aibă aplicată inscripţia „Fragil” și, dacă este cazul, etichete de manipulare (săgeți de orientare). De asemenea, se va ține cont de rezistența și durabilitatea ambalajelor alese în conformitate cu conținutul (de exemplu, obiectele fragile plate ar trebui să aibă separatoare de protecție, discurile informatice trebuie protejate cu materiale speciale cu bule, marginile ascuțite ale bunurilor trebuie protejate cu material de susținere, bine securizate; bunurile de valoare trebuie protejate cu ambalaje din carton cel puțin dublu; pentru cutiile din lemn trebuie verificate/securizate colțurile și capacul trebuie închis etanș etc.). Cheama Curier SRL se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

Mai multe recomandări privind ambalarea corespunzătoare a bunurilor se găsesc în cadrul ghidului de pe site-ul www.cheamacurier.ro.

Cheama Curier SRL nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:
 • 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;
 • 50 cm X 70 cm X 120 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.

Cheama Curier SRL nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri ori etichete sau inscripții vechi neîndepărtate, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

Cheama Curier SRL asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul cărora se prestează operaţiuni componente ale serviciilor poştale şi a celor tranzitate de trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express și a serviciului Livrare specială, Cheama Curier SRL asigură livrarea trimiterilor poştale interne în termen de 7 zile lucrătoare, respectiv în termen de 20 zile lucrătoare de la data preluării în cazul trimiterilor poştale internaţionale.

Cheama Curier SRL furnizează serviciul de trimitere recomandată ale cărui particularități constau în oferirea unei garanții forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială ori deteriorare a trimiterii poştale înregistrate şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii poștale sau livrarea la destinatar în termen de 9 luni de la data depunerii acesteia. Furnizorul are obligația de a transmite expeditorului dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

Cheama Curier SRL furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale înregistrate împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrării trimiterii poștale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale sau livrarea la destinatar, fără a fi confirmată în scris de către acesta.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea, respectiv livrarea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, CHEAMA CURIER S.R.L., având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail, pe suport hârtie, în format fizic etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5000 RON (sau echivalentul în EURO).

Cheama Curier SRL oferă şi prestează serviciul schimbare destinație având ca particularitate schimbarea adresei de livrare/destinaţie numai în măsura în care noua adresă de livrare/destinaţie se află în cadrul aceleiași localități menționate/indicate în adresa menționată la momentul depunerii trimiterii poștale (adresa iniţială).

Cheama Curier SRL furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON sau EURO. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5000 RON (sau echivalentul în EURO). Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului este în numerar sau prin virament în cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 30 zile lucrătoare de la livrare.

Cheama Curier SRL furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 15 zile lucrătoare de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, Cheama Curier SRL, întocmeşte şi pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

Cheama Curier SRL oferă și prestează serviciile poștale Confirmare de primire având ca obiect doar trimiteri poştale interne.

Cheama Curier SRL furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:
 • eliberarea de către Cheama Curier SRL expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea internă a trimiterii în reţeaua poştală şi care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi, de regulă, plata tarifului;
 • predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;
 • predarea rapidă a trimiterii poştale;
 • răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale interne care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional. În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi limitele de mai sus. În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află în afara teritoriului României nu va depăşi 120 ore. În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul României şi care urmează a fi livrate unui destinatar aflat într-un stat din afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European, timpul cât trimiterea poștală se află în afara teritoriului României este de maxim 240 ore. În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, Cheama Curier SRL, răspunde faţă de utilizator prin restituirea a unui procent de 10% din tariful serviciului pentru fiecare 12 ore de întârziere, în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv per fiecare 20 de ore în cazul trimiterilor poștale internaționale. Penalitatea calculată nu va putea depăși tariful serviciului.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cheama Curier SRL are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, respectiv legislația statelor pe teritoriul cărora urmează a se realiza livrarea ori a statelor care urmează a fi tranzitate, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilității de livrare, Cheama Curier SRL va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe sosirea trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

Totodată, Cheama Curier SRL oferă ca facilitate returnarea cu celeritate a trimiterii poștale, fără avizarea destinatarului și fără păstrarea trimiterii poștale, la solicitarea expresă a expeditorului, exprimată, în scris, la momentul depunerii trimiterii poștale.

Cheama Curier SRL va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 14 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale interne, respectiv în termen de 30 zile lucrătoare în cazul trimiterilor poștale internaționale, termen care se calculează, după caz, de la data încercării de livrare sau de la data expirării perioadei de păstrare avizate.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, Cheama Curier SRL va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea CHEAMA CURIER S.R.L.

Cheama Curier SRL răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

 • cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;
 • cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, Cheama Curier SRL răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

 • cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată ori cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;
 • cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, Cheama Curier SRL răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale. În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

Cheama Curier SRL răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale aplicabilă trimiterilor poştale interne.

Cheama Curier SRL este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

 • paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
 • utilizatorul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale (de exemplu, registratură);
 • trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;
 • paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor prealabile primite de la utilizatori

Cheama Curier SRL a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.) ori neprestarea serviciului poştal.

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit/prestat necorespunzător ori neprestat poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin intermediul unui serviciu poştal cu confirmare de primire către adresa Cisnădie, strada Toma Socolescu nr.23C, oraş Cisnădie, judeţul Sibiu sau prin e-mail, la adresa contact@cheamacurier.ro.

Cheama Curier SRL va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator, de exemplu: prin completarea corespunzătoare și semnarea confirmării de primire în cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin e-mail către adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie, în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează, evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de către furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii Cheama Curier SRL vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicând analiză reclamaţie, comunicare răspuns şi acordare despăgubiri) de către Cheama Curier SRL în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, Cheama Curier SRL va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat poştal sau prin virament bancar.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale Cheama Curier SRL nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a Cheama Curier SRL, reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi Cheama Curier SRL, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.